to home

KAO
CUREL 20TH ANNIVERSARY

Creative Direction: Toshiyuki Fujitsuka
Art Direction: Noriyuki Nakamura
Design: Noriyuki Nakamura
Design: Narumi Yanagisawa
Copy Writing: Yosuke Kasai
Copy Writing: Mayuko Akira
Planning: Kanako Tomita
Photograph: Yuri Takada
Photo Retouch: Kazuyo Oi