to home

MOTEX
RECRUIT

Art Direction: Noriyuki Nakamura
Design: Noriyuki Nakamura
Design: Narumi Yanagisawa
Design: Shohei Iwatani
Copy Writing: Yoshiki Nagasawa
Photograph: Hokuto Shimizu
Photo Retouch: Takehiko Murata