to home

GINZA TANAKA
KABUTO

Art Direction: Noriyuki Nakamura
Design: Noriyuki Nakamura
Design: Shohei Iwatani
Photograph: Kiyoshi Obara
Photo Retouch: Chie Syuto