to home

TARAMI
TOROKERU AJIWAI

Art Direction: Noriyuki Nakamura
Design: Narumi Yanagisawa
Photograph: Namiko Koizumi
Photo Retouch: Keisuke Aoyagi
Styling: Hiroko Tsurumi