to home

YONEX
GRAPHITE

Art Direction: Noriyuki Nakamura
Design: Noriyuki Nakamura
Design: Narumi Yanagisawa
Copy Writing: Shinya Takahashi
Photograph: Makoto Horiuchi
Photo Retouch: Tomohiko Okutsu